User Tools

Site Tools


imentet-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

imentet-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​La_tombe_de_Horemheb_%28KV.57%29_%28Vall%C3%A9e_des_Rois_Th%C3%A8bes_ouest%29_-2.jpg/​220px-La_tombe_de_Horemheb_%28KV.57%29_%28Vall%C3%A9e_des_Rois_Th%C3%A8bes_ouest%29_-2.jpg"​ width="​220"​ height="​301"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​La_tombe_de_Horemheb_%28KV.57%29_%28Vall%C3%A9e_des_Rois_Th%C3%A8bes_ouest%29_-2.jpg/​330px-La_tombe_de_Horemheb_%28KV.57%29_%28Vall%C3%A9e_des_Rois_Th%C3%A8bes_ouest%29_-2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​7c/​La_tombe_de_Horemheb_%28KV.57%29_%28Vall%C3%A9e_des_Rois_Th%C3%A8bes_ouest%29_-2.jpg 2x" data-file-width="​439"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Imentet chào Pharaoh Horemheb trong ngôi mộ của mình</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Imentet</​b>​ (Ament, Amentent hoặc Imentit, có nghĩa là &​quot;​Cô Phương Tây&​quot;<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​) là một nữ thần trong tôn giáo Ai Cập cổ đại đại diện cho những người necropolises phía tây sông Nile.
 +</​p><​p>​Cô là vị phối ngẫu của Aqen, một vị thần đã hướng dẫn Ra qua các phần của địa ngục. Mặc dù cô không bao giờ chính thức được tôn thờ, nhưng cô đã được nhắc đến trong nhiều bài thánh ca và đoạn văn của Sách Chết.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Là nữ thần của người đã chết, cô sống trong một cái cây nhìn ra lối vào Duat (Underworld).<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Công việc chính của cô, ngoài việc là một nữ thần sinh sản nhỏ, đã cung cấp thức ăn và đồ uống cho người mới chết, sẽ khôi phục lại tinh thần của họ đủ để đi đến &​quot;​cánh đồng lau sậy&​quot;​ vốn là thiên đường trong tôn giáo Ai Cập cổ đại, tuy nhiên, cô ấy đã được liên kết chặt chẽ với Hathor và Isis trong vai trò thế giới bên kia của họ rằng cô ấy có thể ít hơn một vị thần độc lập hơn là một hình thức thay thế của hai nữ thần đó.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Mặc dù cô ấy có thể được coi là con gái của Hathor và Horus.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Appearance">​Xuất hiện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Cô thường được mô tả như một nữ hoàng trong áo choàng<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ mặc chữ tượng hình cho &​quot;​tây&​quot;​ trên đầu và một vương trượng và một Ankh trong tay. Cô thường xuất hiện trong các ngôi mộ chào đón người đã chết vào thế giới bên kia, đôi khi có đôi cánh, và đôi khi là một chiếc diều vì mối liên hệ của cô với Isis và Nephthys.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Tiêu đề &​quot;​Cô Phương Tây&​quot;​ không chỉ là một tuyên bố liên quan đến địa lý, mà còn liên quan đến vai trò của cô trong thần thoại bởi vì khi mặt trời lặn về phía tây, nó được đi kèm với cái chết, đó là nơi Imentet thường trị vì. Ngoài ra, <​i>​amenti</​i>​ (hoặc là <​i>​amentet</​i>​) được cho là nơi mặt trời lặn, và nơi lối vào Underworld được đặt, mặc dù sau đó thuật ngữ này bắt đầu tự kết hợp với nghĩa trang và ngôi mộ.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181113031852
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.390 seconds
 +Preprocessor visited node count: 530/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 48432/​2097152 bytes
 +Template argument size: 132/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 14741/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.141/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.82 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 248.620 ​     1 -total
 + ​55.72% ​ 138.521 ​     1 Template:​Reflist
 + ​47.69% ​ 118.578 ​     6 Template:​Cite_web
 + ​23.34% ​  ​58.034 ​     1 Template:​Ancient_Egyptian_religion_footer
 + ​23.34% ​  ​58.033 ​     2 Template:​Navbox
 + ​20.86% ​  ​51.872 ​     1 Template:​Authority_control
 +  5.43%   ​13.498 ​     1 Template:​Portal-inline
 +  4.52%   ​11.233 ​     1 Template:​Icon
 +  1.39%    3.464      1 Template:​Main_other
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​1802644-0!canonical and timestamp 20181113031852 and revision id 840391941
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
imentet-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)