User Tools

Site Tools


ikatere-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ikatere-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​ 
 +<p> Trong thần thoại Māori và Polynesia, <b> Ikatere </​b>​cũng được viết là <b> Ika-tere </​b><​sup id="​cite_ref-MiDictionary_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ (&#​39;​cá nhanh&#​39;​) <sup id="​cite_ref-TeAra_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ là một vị thần cá, cha của tất cả sinh vật biển, bao gồm cả các nàng tiên cá. 
 +</​p><​p>​ Ông là con trai của Punga, và là cháu trai của Tangaroa, và anh trai của ông là Tū-te-wehiwehi <sup id="​cite_ref-MiDictionary_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-TeAra_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ (Gray 1971: 1–5). 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Disagreements_between_brothers">​ Sự bất đồng giữa anh em </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<p> Khi Tāwhirimātea (thần bão) chiến đấu chống lại anh em của mình để tách Rangi và Papa (bầu trời và trái đất), Ikatere và Tū- Te-wehiwehi nằm trong số những người phải chạy trốn khỏi cơn thạnh nộ của mình để sống sót. <sup id="​cite_ref-MiDictionary_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-TeAra_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Hai người tranh luận xem họ có nên ở lại biển hay đi đến vùng đất không. <sup id="​cite_ref-TeAra_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Ikatere chọn giữ con, cá, đến biển, <sup id="​cite_ref-MiDictionary_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ trong khi Tū-te-wehiwehi chọn đưa con cái, bò sát, đến vùng đất. <sup id="​cite_ref-TeAra_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Một câu nói đề cập đến những lựa chọn mà chúng tạo ra cho con cháu của chúng như sau: 
 +</​p>​ 
 +<​dl><​dd><​table><​tbody><​tr><​td><​b>​ Người Maori </​b>​ 
 +</​td>​ 
 +<​td><​b>​ Dịch </​b>​ 
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​ Tāua ki uta, tāua ki te wai. </​i>​ 
 +</​td>​ 
 +<td> Chúng ta về đất liền, chúng ta của biển <sup id="​cite_ref-TeAra_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table></​dd></​dl><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659019] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<p> Màu xám 1971: 1–5 
 +</​p>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1326 
 +Cached time: 20181115175711 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.256 seconds 
 +Real time usage: 0.351 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 1089/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 11719/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 735/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 12/40 
 +Expensive parser function count: 2/500 
 +Unstrip recursion depth: 1/20 
 +Unstrip post‐expand size: 6625/​5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400 
 +Lua time usage: 0.128/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 3.44 MB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 317.386 ​     1 -total 
 + ​46.70% ​ 148.212 ​     1 Template:​Infobox_deity 
 + ​38.08% ​ 120.868 ​     1 Template:​Infobox 
 + ​29.72% ​  ​94.313 ​     1 Template:​Reflist 
 + ​23.88% ​  ​75.782 ​     1 Template:​Cite_book 
 + ​11.75% ​  ​37.308 ​     1 Template:​Use_dmy_dates 
 +  6.21%   ​19.719 ​    10 Template:​If_empty 
 +  5.68%   ​18.033 ​     2 Template:​DMCA 
 +  5.06%   ​16.052 ​     2 Template:​Asbox 
 +  4.95%   ​15.721 ​     1 Template:​Deity-stub 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96394-0!canonical and timestamp 20181115175711 and revision id 842719821 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +<​br>​ 
 + </​HTML> ​
ikatere-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)