User Tools

Site Tools


ika-roa-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ika-roa-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Trong thần thoại người Maori, <b> Ikaroa </b> là loài cá dài đã sinh ra tất cả các ngôi sao trong dải Ngân Hà hoặc Nữ thần Mẹ của tất cả các ngôi sao - đồ trang trí của Thiên Chúa Trời. Ika-Roa cũng là một tên thay thế cho thiên hà Milky Way.
 +</​p><​p>​ Ika-roa cũng được gọi là <i> Mangōroa </i> (&​quot;​cá mập dài&​quot;​) hoặc <i> Mangōroa i ata </i> (&​quot;​cá mập dài trong buổi bình minh sớm&​quot;​).
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ E. Shortland, <i> Maori Tôn giáo và Thần thoại </i> (Longmans: London), 1882. </li>
 +<li> E.R. Tregear, <i> Từ điển so sánh Maori-Polynesian </i> (Lyon và Blair: Lambton Quay), 1891. </​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181115021416
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.194 seconds
 +Preprocessor visited node count: 412/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 15376/​2097152 bytes
 +Template argument size: 169/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.71 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 170.967 ​     1 -total
 + ​69.61% ​ 119.006 ​     1 Template:​Notability
 + ​65.23% ​ 111.515 ​     2 Template:​Ambox
 + ​24.02% ​  ​41.073 ​     1 Template:​Find_sources_mainspace
 + ​16.77% ​  ​28.666 ​     1 Template:​No_footnotes
 + ​10.28% ​  ​17.573 ​     1 Template:​Deity-stub
 +  9.09%   ​15.546 ​     1 Template:​Asbox
 +  6.58%   ​11.255 ​     2 Template:​Yesno-no
 +  4.79%    8.182      2 Template:​Yesno
 +  3.18%    5.442      1 Template:​Reflist
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​5849969-0!canonical and timestamp 20181115021416 and revision id 786673177
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
ika-roa-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)