User Tools

Site Tools


ijsselmonde-o-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ijsselmonde-o-wikipedia [2018/11/16 13:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​51 ° 52′N</​span>​ <span class="​longitude">​4 ° 31′E</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">/</​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​51,​867 ° N 4,517 ° E</​span><​span style="​display:​none">/​ <span class="​geo">​51.867;​ 4.517</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​364px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​RMSDeltaNorth.jpg/​362px-RMSDeltaNorth.jpg"​ width="​362"​ height="​272"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​RMSDeltaNorth.jpg/​543px-RMSDeltaNorth.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​RMSDeltaNorth.jpg/​724px-RMSDeltaNorth.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​IJsselmonde_osm.png/​350px-IJsselmonde_osm.png"​ width="​350"​ height="​239"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​IJsselmonde_osm.png/​525px-IJsselmonde_osm.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0d/​IJsselmonde_osm.png/​700px-IJsselmonde_osm.png 2x" data-file-width="​1356"​ data-file-height="​926"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​IJsselmonde</​b>​ là một hòn đảo trên sông giữa Nieuwe Maas, Noord và Oude Maas chi nhánh sông của đồng bằng sông Rhine-Meuse ở tỉnh Hà Lan của Hà Lan. Thành phố Rotterdam hiện chiếm hầu hết phần phía bắc của hòn đảo và bao gồm ngôi làng cũ của IJsselmonde,​ từng là một cộng đồng riêng biệt. Hòn đảo này từng là một vùng nông nghiệp phong phú, nhưng chủ yếu là vùng ngoại ô ngày nay. Chỉ có phần giữa phía nam của hòn đảo này mới giữ được đặc tính nông nghiệp của mình.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Boundaries">​Ranh giới</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​IJsselmonde được phân cách bởi các tuyến đường thủy này:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Municipalities_and_regions">​Đô thị và khu vực</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​IJsselmonde bao gồm sáu đô thị sau:
 +</p>
 +<​p>​Albrandswaard,​ Barendrecht,​ Ridderkerk và Rotterdam thuộc khu vực Rijnmond, Hendrik-Ido-Ambacht và Zwijndrecht thuộc vùng Zuid-Holland Zuid.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Zwijndrechtse_Waard">​Zwijndrechtse Waard</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​p>​Ban đầu là Zwijndrechtse Waard, nơi các đô thị của Hendrik-Ido-Ambacht và Zwijndrecht và làng Rijsoord (một phần) nói dối, là một hòn đảo sông riêng biệt, nhánh phía tây của sông Waal tách hai. Tuy nhiên, khi Waal đã bị đóng cửa ở cả hai đầu, Waard bây giờ thường được coi là một phần của IJsselmonde. Đầu phía tây của dòng sông Waal bị chết, giờ đây được gọi là Waaltje (&​quot;​Waal nhỏ&​quot;​).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181115014156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.151 seconds
 +Preprocessor visited node count: 216/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 6179/​2097152 bytes
 +Template argument size: 97/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 124.995 ​     1 -total
 + ​41.05% ​  ​51.309 ​     1 Template:​Unreferenced
 + ​39.34% ​  ​49.174 ​     1 Template:​Coord
 + ​33.84% ​  ​42.300 ​     1 Template:​Ambox
 + ​10.47% ​  ​13.088 ​     1 Template:​Seealso
 +  8.86%   ​11.078 ​     1 Template:​Reflist
 +  2.28%    2.845      1 Template:​Main_other
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​69363-0!canonical and timestamp 20181115014156 and revision id 704991533
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
ijsselmonde-o-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/16 13:25 (external edit)