User Tools

Site Tools


ihcqucgiahnixphngvtlngth502toncugiodc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ihcqucgiahnixphngvtlngth502toncugiodc [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​article-body">​
 +<​p>​Phương pháp xếp hạng của Bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất Toàn cầu của US New gồm 13 tiêu chí: Uy tín nghiên cứu toàn cầu (trọng số 12,5%), Uy tín nghiên cứu khu vực (trọng số 12,5%), Công bố khoa học (trọng số 10%), Sách (2,5%), Hội thảo (2,5%), Tác động của trích dẫn chuẩn hóa (10%), tổng số trích dẫn (10%), Số công bố khoa học thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất (12,5%), Tỷ lệ phần trăm của tổng số công bố khoa học thuộc top 10% được trích dẫn nhiều nhất (10%), Hợp tác quốc tế (5%), Tỷ lệ phần trăm công bố từ hợp tác nghiên cứu (5%), Số công bố có trích dẫn nhiều nhất trong số 1% được trích dẫn nhiều nhất của lĩnh vực khoa học (5%), Tỷ lệ phần trăm số công bố thuộc top 1% công bố được trích dẫn nhiều nhất (5%).</​p>​
 +<​div>​Kết quả xếp hạng lĩnh vực Vật lý của Việt Nam theo các tiêu chí trên như sau, Uy tín nghiên cứu Vật lý khu vực (Physics regional research reputation) có thứ hạng 62, Tỷ lệ công bố Vật lý từ hợp tác nghiên cứu (Physics percentage of total publications with international collaboration) có thứ hạng 83, các tiêu chí khác được xếp từ vị trí 252 – 696, trong đó uy tín nghiên cứu Vật lý toàn cầu có thứ hạng 472. </​div>​
 +<​p>​Cũng theo bảng xếp hạng này, trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có ĐH Mahidol được xếp thứ 494 toàn cầu, ĐH Chulalonkorn được xếp thứ 548 toàn cầu trong số 9 cơ sở giáo dục đại học được US NEWS xếp hạng; Malaysia có ĐH Malaya có thứ hạng 266 trong số 8 cơ sở giáo dục của Malaysia được xếp hạng.</​p>​
 +<​p>​Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Toàn cầu đánh giá 1.372 trường đại học và xếp hạng 1.250 trường đại học từ 75 quốc gia, dựa trên cơ sở dữ liệu của Clarivate Analytics InCites (Hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học ISI, hiện nay được duy trì bởi Clarivate Analytics, trước đây là phần kinh doanh Sở hữu Trí tuệ và Khoa học của Thomson Reuters).</​p>​
 +<div>
  
 +<div class="​related-inline-story clearfix cms-relate">​
 +<p class="​thumb"​ style="​width:​90px;​ height:​80px;"> ​                       <img alt="​Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng vật lý đứng thứ 502 toàn cầu - ảnh 2" src="​https://​image.tienphong.vn/​90x80/​uploaded/​2018/​itmtu/​2018_11_09/​tien_phong_nghi_truong_giao_duc_nong_dpzm.jpg"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​itmtu/​2018_11_09/​tien_phong_nghi_truong_giao_duc_nong_dpzm.jpg"/> ​                   </p>
 +<h3 class="​title">​Những vấn đề nóng giáo dục được đại biểu quốc hội đưa ra ‘mổ xẻ’</​h3>​
 +<​p>​Tình trạng học sinh đi học mất vui; luật cần cấm, hoặc hạn chế việc giáo dục chạy theo điểm số, thành tích; lương giáo viên không đủ nuôi thân, thi cử còn tiêu cực, thi hay không thi THPT quốc gia để tránh lãng phí...là những vấn đề được các đại biểu quốc hội thảo luận khi góp ý cho dự thảo sửa luật Giáo dục hiện hành tại phiên họp của Quốc hội.</​p>​
 +</​div>​
 +<div class="​related-inline-story clearfix cms-relate">​
 +<p class="​thumb"​ style="​width:​90px;​ height:​80px;"> ​                       <img alt="​Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng vật lý đứng thứ 502 toàn cầu - ảnh 3" src="​https://​image.tienphong.vn/​90x80/​uploaded/​2018/​zaugtn/​2018_11_08/​tien_phong_giaovien1_lild.jpg"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​zaugtn/​2018_11_08/​tien_phong_giaovien1_lild.jpg"/> ​                   </p>
 +
 +<h3 class="​title">​Thầy hiệu trưởng buồn rầu thu lại những lời học sinh viết</​h3>​
 +<​p>​Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, buồn rầu nhìn những gì mình vừa thu lại khi đề nghị học sinh viết ra những suy nghĩ, những vấn đề của mình với thầy cô. Đó chỉ là những ý kiến rất hời hợt, trong khi ông biết rằng các em đang có nhiều bức xúc. Các em không dám nói, dù không cần phải ký tên. Ông muốn học sinh của mình chia sẻ nhiều hơn, nhưng điều đó không đơn giản.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +</​div>​
 +<​p>​ </​p>​
 +<p class="​article-author cms-author">​
 +Nghiêm Huê
 +</p>
 +
 +</​div><​script>​
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​all.js#​xfbml=1";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +</​script>​
 +laodong </​HTML> ​
ihcqucgiahnixphngvtlngth502toncugiodc.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)