User Tools

Site Tools


igiabnchihn2tngmuaccnmchan1kg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

igiabnchihn2tngmuaccnmchan1kg [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​divNewsContent">​
 +    <​p>​Cuộc đấu giá thường niên được tổ chức tại khu vực gần Turin (Ý) đã bán thành công cục nấm trắng với giá cao bất thường 85.000 euro (khoảng hơn 2 tỷ đồng)</​p>​
  
 +<​p>"​Giá của loại nấm đặc biệt này không tương ứng với giá thị trường. Nguyên nhân của mức giá này được giải thích là nó đã được giao dịch cho mục đích từ thiện và cũng là sự hiếm có của một truffle 850 gramme, bởi vì cục truffle càng lớn thì càng có giá trị”, phát ngôn viên của sự kiện nói với AFP.</​p>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_9bb3a930-e79b-11e8-86fd-9f5b5d65e288"​ photoid="​9bb3a930-e79b-11e8-86fd-9f5b5d65e288"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​photo-0-15421516142712083868144.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​photo-0-15421516142712083868144.jpg"​ type="​photo"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​photo-0-15421516142712083868144.jpg"​ w="​799"​ h="​1138"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="&#​10;​Cục nấm vừa được bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: AFP&#​10;"​ id="​img_9bb5f320-e79b-11e8-a59f-1b7d64a5286c"​ photoid="​9bb5f320-e79b-11e8-a59f-1b7d64a5286c"​ src="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-1542151614273637602594.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-1542151614273637602594.jpg"​ type="​photo"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-1542151614273637602594.jpg"​ w="​480"​ h="​320"/></​div>​
 +
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​
 +<p style="​text-align:​center;​margin:​0px;">​Cục nấm vừa được bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: AFP</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +<​p>​Những cục nấm truffle màu trắng của vùng Alba rất được ưa chuộng và thường được đem ra bán đấu giá từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 31 tháng 1 hàng năm.</​p>​
 +
 +<​p>​Vụ thu hoạch năm nay đạt cả về số lượng và chất lượng, sau một mùa khó khăn hồi năm ngoái. Tuy nhiên, mùa thu hoạch bội thu đã làm cho giá thị trường giảm xuống.</​p>​
 +
 +<​p>"​Năm ngoái, do hạn hán mà vụ mùa nấm truffle không cho thu hoạch tốt, dẫn đến thị trường khan hiếm, chúng tôi bán được 600 đến 700 euro cho 100 gram. Năm nay chúng tôi chỉ bán được khoảng 250 euro và bây giờ là 350 euro, cho những cục nấm có trọng lượng trung bình 20 gram”, Antonio Degiacomi, người đứng đầu Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Truffle của Ý cho biết.</​p>​
 +
 +<​p>​Degiacomi cho biết mưa và bão trong tháng 2 tháng 7 và 8 năm nay đã cung cấp lượng nước dồi dào, một điều kiện hoàn hảo cho nấm cục phát triển.</​p>​
 +
 +<​p>​Alba đã tổ chức đấu giá nấm truffle trong 88 năm như một phần của hội chợ truffle hàng năm, diễn ra trong khoảng hai tháng.</​p>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;">​Theo <​strong>​Khánh Hồng</​strong><​br/><​i>​VietQ/​MSN</​i></​p>​
 +
 +
 +    ​
 +
 +   
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +        ​
 +    ​
 +    ​
 +</​div><​script>​(function (d, s, id) {
 +    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +    if (d.getElementById(id)) return;
 +    js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +    js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.6&​appId=830263217081389";​
 +    fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script><​script type="​text/​lazyscript">​
 +            var fbClient = {
 +                version: '​v2.3',​
 +                appId: '​830263217081389',​
 +                xfbml: true,
 +                status: true,
 +                likeCB: null,
 +                loaded: null,
 +                init: function () {
 +                    var me = this;
 +
 +                    $(document).ready(function () {
 +                        if ($('#​fb-root'​).length === 0) {
 +                            $('​body'​).prepend('<​div id="​fb-root"></​div>'​);​
 +                        }
 +                        me.fbLoad('//​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js',​ function () {
 +                            FB.init({
 +                                appId: me.appId,
 +                                status: me.status,
 +                                xfbml: me.xfbml,
 +                                version: me.version
 +                            });
 +
 +                            FB.Event.subscribe('​xfbml.render',​ me.renderButton);​
 +                            FB.Event.subscribe('​edge.create',​ me.likeCB);
 +                        });
 +                    });
 +                },
 +                fbParse: function (ele) {
 +                    try {
 +                        FB.XFBML.parse(ele);​
 +                    } catch (e) {
 +                    }
 +                },
 +                fbLoad: function (url, callback) {
 +                    callback = (typeof callback != '​undefined'​) ? callback : {};
 +
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        url: url,
 +                        success: callback,
 +                        dataType: "​script",​
 +                        cache: true
 +                    });
 +                },
 +                getLikeShareCount:​ function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        dataType: "​json",​
 +                        url: '​http://​api.facebook.com/​restserver.php?​method=links.getStats&​format=JSON&​urls='​ + url,
 +                        success: function (msg) {
 +                            if ($(eleShare) != null) {
 +                                var iCount = msg[0].share_count;​
 +                                if (iCount == 0) {
 +                                     ​$(eleShare).html(''​);​
 +                                }
 +                                else {
 +                                    $(eleShare).html(iCount);​
 +                                }
 +                            }
 +
 +                            if ($(eleLike) != null)
 +                                $(eleLike).html(msg[0].like_count);​
 +
 +                            if ($(eleTotal) != null)
 +                                $(eleTotal).html(msg[0].total_count);​
 +                        }
 +                    });
 +                },
 +                shareClick: function (hr) {
 +                    var wleft = screen.width / 2 - 700 / 2;
 +                    var wtop = screen.height / 2 - 450 / 2;
 +
 +                    var link = hr != null ? hr : document.location.href;​
 +
 +                    var w = window.open("​http://​www.facebook.com/​sharer.php?​u="​ + link, "chia sẻ",
 +                            '​toolbar=no,​ location=no,​ directories=no,​ status=no, menubar=no, scrollbars=no,​ resizable=no,​ copyhistory=no,​ width=700, height=485, top=' + wtop + ', left=' + wleft
 +                        );
 +                    w.focus();
 +                    return false;
 +                },
 +                fanpage: function () {
 +                    setTimeout(function () {
 +                        if (!$('​.social-share .fb-like iframe'​).is(':​visible'​))
 +                            $('​.social-share'​).remove();​
 +                    }, 10000);
 +                },
 +                renderButton:​ function () {
 +                    $('​.fb-send'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbSendWrap'​).children(':​not("​.fb-send"​)'​).remove();​
 +                    $('​.fb-like'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbLikeWrap'​).children(':​not("​.fb-like"​)'​).remove();​
 +                    $('​.imglikefake'​).addClass('​hidden'​);​
 +                    //​console.log('​vao'​);​
 +                },
 +                likeOnload: function (obj, width, height) {
 +                    $(obj).css({ '​display':​ '​block',​ '​width':​ width, '​height':​ height });
 +                }
 +            };
 +            fbClient.init();​
 +            //​fbClient.getLikeShareCount('​http://​dantri.com.vn/​news-20181114063036291.htm',​ '​.chiasefb i');
 +                </​script>​
 +laodong </​HTML> ​
igiabnchihn2tngmuaccnmchan1kg.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)