User Tools

Site Tools


idmon-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

idmon-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​ 
 +<p> Trong thần thoại Hy Lạp, <b> Idmon </b> là một tiên kiến ​​Argonaut. Bị cáo buộc là con trai của Apollo, ông có Abas (hoặc Ampycus) làm cha đẻ của mình <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​  Mẹ ông là Asteria, con gái của Coronus, hoặc Cyrene, hoặc Antianeira, con gái của Pheres. Bởi Laothoe ông đã có một con trai Thestor <sup id="​cite_ref-Hyginus,​_Fabulae,​_14_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Idmon thấy trước cái chết của mình trong cuộc thám hiểm Argonaut, nhưng vẫn tham gia. Trong chuyến đi ra nước ngoài của <i> Argo </​i>​một con lợn rừng đã giết anh ta ở vùng đất của Mariandyni, ở Bithynia <sup id="​cite_ref-Hyginus,​_Fabulae,​_14_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Năm 559 trước Công nguyên Megara Heraclea (ngày nay là Eregli) đã xây một ngôi đền trên mộ của Idmon. 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_characters">​ Các ký tự khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<p> Tên <b> Idmon </b> cũng có thể là: 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ 
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Argonautica Orphica </​i>​185–187;​ 721 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-Hyginus,​_Fabulae,​_14-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hyginus, <i> Fabulae </​i>​14 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Scholia trên <i> Argonautica </​i>​1. 39 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Apollonius Rhodius, <i> Argonautica </​i>​2,​815–834 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Pseudo-Apollodorus,​ <i> Bibliotheca </i> 1. 9. 23 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Pseudo-Apollodorus,​ <i> Bibliotheca </i> 2. 1. 5 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ovid, <i> Biến thái </​i>​6. 8 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Virgil, <i> Aeneid </​i>​12. 75 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Statius, <i> Thebaid </​i>​3. 399 </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +</​ol></​div></​div>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Sources">​ Nguồn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659032]</​pre>​ 
 + </​HTML> ​
idmon-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)