User Tools

Site Tools


idb-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

idb-wikipedia [2018/11/16 13:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​ Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí </p>
 +Chuyển đến điều hướng
 +Chuyển đến tìm kiếm
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ IDB </b> có thể có nghĩa là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ hành động không tự nguyện, hành khách được lệnh rời khỏi chuyến bay của hãng hàng không </li>
 +<li> Trái phiếu doanh thu công nghiệp (trước đây gọi là Trái phiếu Doanh thu Phát triển Công nghiệp) là trái phiếu phát hành để xây dựng cơ sở hoặc mua thiết bị sau đó được thuê cho một công ty </li>
 +<li> Inter- Ngân hàng Phát triển Mỹ, còn được gọi là IADB </li>
 +<li> Ngân hàng Phát triển Hồi giáo, một tổ chức tài chính phát triển đa phương cũng được gọi là Ngân hàng Giảm giá Israel ISDB </li>
 +<​li>​một ngân hàng Israel có chi nhánh tại Hoa Kỳ cũng như tại Israel </li>
 +<li> IDB Communications Group, Inc., một thành phần của MCI Inc. </li>
 +<li> Mua kim cương bất hợp pháp, thuật ngữ được sử dụng vào đầu thế kỷ 19-20 để giao dịch kim cương bên ngoài nhóm De Beers </li>
 +<li> IndexedDB hoặc API cơ sở dữ liệu được lập chỉ mục <​b></​b>​ API cấp thấp để lưu trữ phía máy khách lượng dữ liệu có cấu trúc đáng kể, bao gồm các tệp / blobs. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </li>
 +<li> Ngân hàng phát triển công nghiệp, hiện là Bu siness Development Bank of Canada </li>
 +<li> File Debug trung gian, loại tập tin Visual Studio </li>
 +<li> Trình gỡ lỗi Intel, trình gỡ lỗi độc quyền </li>
 +<li> Trống và bass thông minh, một bộ phận phụ của nhạc trống và bass </li>
 +<li> của Cơ quan quản lý mực nước Anh và xứ Wales </li>
 +<li> Cấu trúc dữ liệu nội bộ của Cisco IOS chứa thông tin về dữ liệu mạng </li>
 +<li> Irish Dairy Board, tên cũ của một doanh nghiệp hợp tác ở Ireland, hiện được gọi là Ornua </li>
 +<li> Ban Phát triển Công nghiệp, ban có quyền hạn tăng tiền từ các ngành công nghiệp cụ thể tại Vương quốc Anh cho phối hợp hành động </li>
 +<li> Cục Phát triển Công nghiệp, một cơ quan của Bộ Kinh tế Cộng hòa Trung Quốc </​li></​ul>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181101202515
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.179 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1287/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 4677/​2097152 bytes
 +Template argument size: 966/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 2367/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.8 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 163.903 ​     1 -total
 + ​59.53% ​  ​97.565 ​     1 Template:​Reflist
 + ​53.01% ​  ​86.886 ​     1 Template:​Cite_web
 + ​40.42% ​  ​66.255 ​     1 Template:​Disambiguation
 + ​28.07% ​  ​46.005 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​13.61% ​  ​22.312 ​     1 Template:​Category_handler
 +  9.31%   ​15.263 ​     2 Template:​Main_other
 +  7.81%   ​12.798 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 +  6.14%   ​10.072 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  3.63%    5.943      2 Template:​Trim
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​58678-0!canonical and timestamp 20181101202515 and revision id 860505453
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
idb-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/16 13:25 (external edit)