User Tools

Site Tools


icewm-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

icewm-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ IceWM </b> là một trình quản lý cửa sổ xếp chồng cho cơ sở hạ tầng đồ họa của Hệ thống Cửa sổ X, được viết bởi Marko Maček. Nó được viết từ đầu trong C ++ và được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng Ít hơn GNU. <sup id="​cite_ref-lxf103_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Nó tương đối nhẹ về mặt bộ nhớ và sử dụng CPU, và đi kèm với các chủ đề cho phép nó bắt chước GUI của Windows 95 , Windows XP, Windows 7, OS / 2, Motif và các giao diện người dùng đồ họa khác. <sup id="​cite_ref-lxf103_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ IceWM có ý nghĩa nổi bật trong giao diện khi được nhẹ và tùy chỉnh.
 +</​p><​p>​ IceWM có thể được cấu hình từ các tệp văn bản thuần túy <sup id="​cite_ref-lxf103_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ được lưu trữ trong thư mục chính của người dùng, giúp dễ dàng tùy chỉnh và sao chép cài đặt. IceWM có một thanh tác vụ tùy chọn, tích hợp với menu, hiển thị tác vụ, mạng và đồng hồ CPU, kiểm tra thư và đồng hồ có thể cấu hình. Hỗ trợ chính thức cho các menu GNOME và KDE được sử dụng để có sẵn dưới dạng một gói riêng biệt. Trong các phiên bản IceWM gần đây, hỗ trợ cho chúng cũng được tích hợp sẵn. Các chương trình đồ họa bên ngoài để chỉnh sửa cấu hình <sup id="​cite_ref-lxf103_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ và menu cũng có sẵn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<p> IceWM được cài đặt làm Trình quản lý cửa sổ chính cho Absolute Linux, Antix và phiên bản ánh sáng của VectorLinux.
 +</​p><​p>​ Bàn làm việc mặc định chế độ Easy của Asus Eee PC sử dụng IceWM <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ openSUSE dành cho Raspberry Pi sử dụng IceWM theo mặc định dưới dạng GUI nhẹ. [1] Phiên bản Raspberry Pi 3 duy nhất của SUSE Linux Enterprise Server cũng sử dụng IceWM [2]
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Screenshots">​ Ảnh chụp màn hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​31px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Icewmstartmenu.png/​120px-Icewmstartmenu.png"​ width="​120"​ height="​88"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Icewmstartmenu.png/​180px-Icewmstartmenu.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Icewmstartmenu.png/​240px-Icewmstartmenu.png 2x" data-file-width="​423"​ data-file-height="​309"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Menu Khởi động của IceWM có mục đích giống với Windows 95.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bản phát hành Github </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-lxf103-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation journal">​ Saunders, Mike (tháng 3 năm 2008). &​quot;​Người quản lý cửa sổ nhẹ&​quot;​. <i> Định dạng Linux </i>. Vương quốc Anh: Xuất bản tương lai (103) </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Linux+Format&​rft.atitle=Lightweight+window+managers&​rft.issue=103&​rft.date=2008-03&​rft.aulast=Saunders&​rft.aufirst=Mike&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.linuxformat.co.uk%2Farchives%3Fissue%3D103&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIceWM"​ class="​Z3988"/><​style data-mw-deduplicate="​TemplateStyles:​r861714446"><​![CDATA[.mw-parser-output cite.citation{font-style:​inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"​}.mw-parser-output code.cs1-code{color:​inherit;​background:​inherit;​border:​inherit;​padding:​inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Lock-green.svg/​9px-Lock-green.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,​.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Lock-gray-alt-2.svg/​9px-Lock-gray-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Lock-red-alt-2.svg/​9px-Lock-red-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration{color:#​555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,​.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:​1px dotted;​cursor:​help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:​none;​font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration,​.mw-parser-output .cs1-format{font-size:​95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:​0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:​0.2em}]]></​style></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ Paul, Ryan (14 tháng 11 năm 2007). &​quot;​Eeextremely Eeenticing: một đánh giá của Asus Eee PC&​quot;​. <i> Ars Technica </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-06-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Ars+Technica&​rft.atitle=Eeextremely+Eeenticing%3A+a+review+of+the+Asus+Eee+PC&​rft.date=2007-11-14&​rft.aulast=Paul&​rft.aufirst=Ryan&​rft_id=https%3A%2F%2Farstechnica.com%2Fgadgets%2F2007%2F11%2Feee-pc-review%2F1%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIceWM"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000">​ <​tbody>​ <tr> <td class="​mbox-image">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ </td>
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Wikimedia Commons có phương tiện truyền thông liên quan đến <​i><​b>​ IceWM </​b></​i>​. </​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1289
 +Cached time: 20181115155922
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.412 seconds
 +Real time usage: 0.572 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1538/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 76435/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2093/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 13186/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.174/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.83 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 469.724 ​     1 -total
 + ​52.04% ​ 244.466 ​     2 Template:​Infobox
 + ​45.27% ​ 212.642 ​     1 Template:​Infobox_software
 + ​18.51% ​  ​86.942 ​     1 Template:​Reflist
 + ​15.22% ​  ​71.469 ​     1 Template:​Cite_journal
 + ​13.53% ​  ​63.538 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​12.26% ​  ​57.591 ​     1 Template:​Commons
 + ​11.83% ​  ​55.547 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​11.21% ​  ​52.666 ​     1 Template:​Side_box
 + ​11.10% ​  ​52.154 ​     1 Template:​Infobox_software/​simple
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​79977-0!canonical and timestamp 20181115155922 and revision id 864328566
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
icewm-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)