User Tools

Site Tools


icab-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

icab-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​caption class="​summary">​ iCab </​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" ICab icon.png " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​e/​ec/​ICab_icon.png/​64px-ICab_icon.png"​ width="​64"​ height="​64"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​e/​ec/​ICab_icon.png/​96px-ICab_icon.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​e/​ec/​ICab_icon.png 2x" data-file-width="​128"​ data-file-height="​128"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" iCab 4.0 trong Mac OS X 10.4.11 " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​41/​Icab.png/​300px-Icab.png"​ width="​300"​ height="​215"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​4/​41/​Icab.png 1.5x" data-file-width="​373"​ data-file-height="​267"/><​p>​ iCab 4.0 trong Mac OS X 10.4.11 </​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Nhà phát triển </​th><​td>​ Alexander Clauss </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Bản phát hành ban đầu </​th><​td>​ ngày 17 tháng 2 năm 1999 <span class="​noprint">;​ 19 năm trước </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday dtstart published updated">​ 1999-02-17 </​span>​) </​span></​td></​tr><​tr style="​display:​ none;"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Bản phát hành ổn định </​th><​td>​ 5.8.5 <​small>​ (ngày 20 tháng 6 năm 2018 <span class="​noprint">;​ 4 tháng trước </​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​bday dtstart published updated">​ </​span><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​) </​small>​ <small class="​plainlinks">​ [±] </​small>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Xem trước bản phát hành </​th><​td>​ không có <​small>​ (n / a) </​small>​ <small class="​plainlinks">​ [±] </​small>​ </td> </tr> <tr style="​display:​none">​ <td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Hệ điều hành </​th><​td>​ Mac OS, iOS (hoạt động), <br/> Classic Mac OS 7.5–9.2.2 (ngừng) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Có sẵn bằng </​th><​td>​ Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, Na Uy, Trung Quốc và Nhật Bản </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Nhập </​th><​td>​ Trình duyệt web <br/> Trình đọc nguồn cấp dữ liệu </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Giấy phép </​th><​td>​ License </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap;">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ icab <​wbr/>​ .de </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ iCab </b> là một trình duyệt web cho Mac OS của Alexander Clauss, xuất phát từ trình duyệt Atari Crystal (CAB) cho các máy tính tương thích Atari TOS. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Đây là một trong số ít các trình duyệt vẫn được cập nhật cho Mac OS cổ điển trước phiên bản đó. 3.0.5 năm 2008, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ hôm nay Classilla là trình duyệt duy nhất vẫn được duy trì cho hệ điều hành đó. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Sản phẩm có thể tải xuống đầy đủ chức năng, nhưng nagware — định kỳ hiển thị hộp thoại yêu cầu người dùng đăng ký sản phẩm và nâng cấp đến phiên bản &​quot;​Pro&​quot;​ <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Versions">​ Phiên bản </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> iCab 2.9.9 s upports cả 68k và PowerPC Macintosh hệ thống chạy System 7.5 thông qua Mac OS 9.2.2. Trong khi không còn được duy trì, iCab 2.9.9 vẫn có sẵn để tải xuống và đăng ký.
 +</​p><​p>​ iCab 2.9.8 chạy tự nhiên trên các phiên bản đầu của Mac OS X, nhưng các phiên bản tương thích với Mac OS X của iCab 2.x không còn có sẵn để tải xuống nữa.
 +</​p><​p>​ iCab 3.x có thể chạy trên các hệ thống PowerPC chạy Mac OS 8.5 thông qua Mac OS 9.2.2 hoặc PowerPC hoặc hệ thống Intel chạy Mac OS X 10.1 trở lên. iCab 3 được cập nhật lần cuối vào tháng 1 năm 2008.
 +</​p><​p>​ iCab 4 được viết lại để sử dụng API Cocoa và công cụ kết xuất WebKit. Nó có thể chạy trên các hệ thống PowerPC hoặc Intel chạy Mac OS 10.3.9 hoặc mới hơn.
 +</​p><​p>​ iCab 5 được phát hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2012. Nó chạy trên Mac OS 10.5 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các phiên bản đầu tiên của iCab bị chỉ trích vì không hỗ trợ CSS và DOM. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2012)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ iCab 3 giới thiệu khả năng hiển thị được cải thiện, bao gồm hỗ trợ cho CSS2 và Unicode (thông qua bộ công cụ ATSUI). iCab 4 chuyển sang WebKit cho công cụ kết xuất của nó, cho nó khả năng hiển thị giống như trình duyệt Safari của Apple.
 +</​p><​p>​ Vào ngày 7 tháng 6 năm 2009, iCab 4.6, sử dụng công cụ kết xuất WebKit, trở thành trình duyệt máy tính để bàn đầu tiên được phát hành để hiển thị số điểm 100/100 và vượt qua bài kiểm tra Acid3. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2009)">​ citation needed </​span></​i>​] </​sup>​ Trình duyệt Safari 4 của Apple đã được phát hành một ngày sau đó và đã được chính thức ghi nhận là trình duyệt phát hành chính thức đầu tiên để vượt qua bài kiểm tra Acid3 với số điểm 100/100.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Features">​ Tính năng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> iCab có trình quản lý bộ lọc cho phép người dùng tránh tải xuống quảng cáo và nội dung khác. Hiện tại iCab đi kèm với hai bộ lọc (quảng cáo và video). Các loại bộ lọc khác thêm các tính năng, chẳng hạn như bộ lọc video trên YouTube có thêm liên kết tải xuống trên tất cả lượt xem trang trên YouTube.
 +</​p><​p>​ iCab có các tính năng dành cho nhà phát triển trang web, bao gồm trình kiểm tra tính hợp lệ HTML, tùy chọn làm mới trang tự động, Thanh tra web, Trình kiểm tra DOM, Trình gỡ lỗi JavaScript và Bảng điều khiển. Tùy chọn &​quot;​Tự động cập nhật&​quot;​ của iCab, đối với bất kỳ trang nào hiển thị trực tiếp từ đĩa cứng cục bộ, sẽ tự động tải lại trang khi các thay đổi được lưu vào đĩa. Trình kiểm tra tính hợp lệ của cú pháp HTML hiển thị một khuôn mặt cười trong Thanh Trạng thái và cũng có thể, tùy ý, trong Thanh công cụ. Nhấp vào biểu tượng mặt cười sẽ hiển thị danh sách bất kỳ lỗi nào trên trang, cũng như &​quot;​Báo cáo lỗi&​quot;​ từ trình đơn Công cụ. Nhấp đúp vào lỗi sẽ hiển thị nguồn trang, với cú pháp vi phạm được tô sáng. Trình xác thực cú pháp HTML lần đầu tiên được nhìn thấy trong trình duyệt web trước đó của tác giả, CAB.
 +</​p><​p>​ Trình quản lý tải xuống của iCab cho phép người dùng bắt đầu, dừng, tiếp tục và xem lại các bản tải xuống. Nó duy trì lịch sử tải xuống và hỗ trợ tải xuống một trang riêng lẻ hoặc toàn bộ trang web (thu thập dữ liệu) với nhiều tùy chọn hạn chế thu thập dữ liệu do người dùng chọn. Nó có thể lưu dưới dạng lưu trữ web di động (kho lưu trữ ZIP chứa HTML, hình ảnh và các tệp khác) hoặc dưới dạng tệp riêng lẻ trên ổ cứng cục bộ.
 +</​p><​p>​ iCab cũng chứa các tính năng sau: <sup id="​cite_ref-iCab_4.0:​_A_feature-packed_reincarnation_of_the_venerable_mac_browser_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​ Duyệt theo tab. </li>
 +<li> Hỗ trợ Javascript và CSS2. </li>
 +<li> Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ả Rập trên Mac cũ (không thể hiển thị trang UTF-16). </li>
 +<li> Lọc:
 +<​ul><​li>​ Lọc ra khỏi hình ảnh và nội dung plugin (ví dụ: quảng cáo). </li>
 +<li> Điều chỉnh cài đặt hiển thị, mạng, JavaScript và cookie cho từng trang web hoặc loại trang riêng lẻ. </li> </ul> </li>
 +<li> Chế độ kiosk: toàn màn hình Điều khiển hiển thị và truy cập </li>
 +<li> Tuân thủ kiểm tra bằng Acid2 </li>
 +<li> Hộp thoại in có thể định cấu hình. </li>
 +<li> Cửa sổ lịch sử có thể sắp xếp theo tiêu đề, ngày truy cập cuối cùng hoặc URL. </li>
 +<li> Cơ chế danh sách phát (bookmark) có thể tự động hoặc thủ công Kiểm tra các cập nhật cho các trang được đánh dấu trang </li>
 +<li> Tải lại một hình ảnh duy nhất trên một trang mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. </li>
 +<li> Vô hiệu hóa web &​quot;​phiền toái&​quot;​ như GIF động và tệp âm thanh được nhúng. giả vờ là một trình duyệt khác) </li>
 +<li> Hỗ trợ cho các phiên (tức là lưu và sau đó tải tất cả các cửa sổ và tab đang mở). </li>
 +<li> Thêm bất kỳ truy vấn nào (ví dụ, công cụ tìm kiếm, Wikipedia) vào tiện ích tìm kiếm trên thanh công cụ theo điểm-và- </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659069] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181115141833
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.484 seconds
 +Real time usage: 0.666 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2456/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 225768/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2695/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 29/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 15285/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.189/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.97 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 463.783 ​     1 -total
 + ​27.88% ​ 129.299 ​     2 Template:​Infobox
 + ​23.42% ​ 108.606 ​     1 Template:​Infobox_software
 + ​22.84% ​ 105.934 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.26% ​  ​93.941 ​     6 Template:​Cite_web
 + ​13.62% ​  ​63.158 ​     2 Template:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​12.75% ​  ​59.153 ​     1 Template:​Refimprove
 + ​11.80% ​  ​54.741 ​     2 Template:​Citation_needed
 + ​10.84% ​  ​50.272 ​     2 Template:​Fix
 +  9.77%   ​45.295 ​     1 Template:​Web_browsers
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​89399-0!canonical and timestamp 20181115141833 and revision id 858655781
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
icab-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)