User Tools

Site Tools


ibm-1710-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ibm-1710-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ <b> IBM 1710 </b> là hệ thống kiểm soát quy trình do IBM giới thiệu vào tháng 3 năm 1961. Nó sử dụng máy tính 1620 I hoặc 1620 II và các thiết bị I / O chuyên dụng (ví dụ: IBM 1711 A / D và D / A Converter, IBM 1712 rời rạc I / O và Analog Multiplexer,​ bảng điều khiển nhà điều hành sàn nhà máy). 
 +</​p><​p>​ IBM 1620 được sử dụng trong hệ thống 1710 đã được sửa đổi theo nhiều cách, rõ ràng nhất là việc bổ sung một cơ chế ngắt phần cứng rất nguyên thủy. 
 +</​p><​p>​ Năm 1710 được sử dụng bởi nhiều nhà máy giấy </​span></​i>​] </​sup>​ </​span></​i>​] <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ 
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​. 196207.pdf. &​quot;​ACROSS THE EDITOR CỦA EDITOR: Tự động hóa - GIẤY GIẤY PHÉP TAKE CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG KIỂM SOÁT MÁY TÍNH&​quot;​. <i> Máy tính và tự động hóa </i>. <b> XI </b> (7): 22 tháng 7 năm 1962. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Computers+and+Automation&​rft.atitle=ACROSS+THE+EDITOR%27S+DESK%3A+Automation+-+PAPER+MILLS+TAKE+FIRST+STEPS+IN+USE+OF+COMPUTER+CONTROLS&​rft.volume=XI&​rft.issue=7&​rft.pages=22&​rft.date=1962-07&​rft_id=http%3A%2F%2Fbitsavers.trailing-edge.com%2Fpdf%2FcomputersAndAutomation%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIBM+1710"​ class="​Z3988"/><​style data-mw-deduplicate="​TemplateStyles:​r861714446"><​![CDATA[.mw-parser-output cite.citation{font-style:​inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"​}.mw-parser-output code.cs1-code{color:​inherit;​background:​inherit;​border:​inherit;​padding:​inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Lock-green.svg/​9px-Lock-green.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,​.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Lock-gray-alt-2.svg/​9px-Lock-gray-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Lock-red-alt-2.svg/​9px-Lock-red-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration{color:#​555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,​.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:​1px dotted;​cursor:​help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:​none;​font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration,​.mw-parser-output .cs1-format{font-size:​95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:​0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:​0.2em}]]></​style></​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​. 196210.pdf. &​quot;​TUYỆT VỜI CHỈNH SỬA CỦA EDITOR: HỢP ĐỒNG MỚI - ĐƠN HÀNG CÔNG TY ĐIỆN HỆ ĐIỀU KHIỂN IBM 1710&​quot;​. <i> Máy tính và tự động hóa </i>. <b> XI </b> (10): 32. Tháng 10 năm 1962. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Computers+and+Automation&​rft.atitle=ACROSS+THE+EDITOR%27S+DESK%3A+NEW+CONTRACTS+-+ELECTRIC+COMPANY+ORDERS+IBM+1710+CONTROL+SYSTEM&​rft.volume=XI&​rft.issue=10&​rft.pages=32&​rft.date=1962-10&​rft_id=http%3A%2F%2Fbitsavers.trailing-edge.com%2Fpdf%2FcomputersAndAutomation%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIBM+1710"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ 
 +</​li>​ 
 +</​ol></​div></​div>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1250 
 +Cached time: 20181101185512 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.124 seconds 
 +Real time usage: 0.165 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 401/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 6882/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 1095/​2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 11/40 
 +Expensive parser function count: 2/500 
 +Unstrip recursion depth: 1/20 
 +Unstrip post‐expand size: 5325/​5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 2.16 MB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 150.544 ​     1 -total 
 + ​53.19% ​  ​80.067 ​     1 Template:​Reflist 
 + ​45.65% ​  ​68.724 ​     2 Template:​Cite_journal 
 + ​39.47% ​  ​59.427 ​     1 Template:​Cn 
 + ​31.70% ​  ​47.726 ​     2 Template:​Fix 
 + ​20.82% ​  ​31.339 ​     4 Template:​Category_handler 
 +  8.49%   ​12.776 ​     1 Template:​Delink 
 +  5.75%    8.661      1 Template:​Dl 
 +  3.36%    5.061      2 Template:​Fix/​category 
 +  1.52%    2.282      1 Template:​Main_other 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​92597-0!canonical and timestamp 20181101185512 and revision id 857119112 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 + </​HTML> ​
ibm-1710-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)