User Tools

Site Tools


iapyx-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iapyx-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Iapyx_removing_arrowhead_from_Aeneas.jpg/​300px-Iapyx_removing_arrowhead_from_Aeneas.jpg"​ width="​300"​ height="​352"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​ea/​Iapyx_removing_arrowhead_from_Aeneas.jpg 1.5x" data-file-width="​418"​ data-file-height="​490"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​center>​ Iapyx loại bỏ đầu mũi tên từ chân Aeneas, với con trai của Aeneas, Ascanius (hoặc Iulus), khóc bên cạnh anh ta. </​center></​div></​div></​div>​
 +<p> Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, <b> Iapyx </b> (từ tiếng Hy Lạp υξπυξ, <i> ] </i>: Ἰάπυγος),​ <i> Iapux </i> hoặc <i> Iapis </i> là một yêu thích của Apollo. Vị thần muốn trao cho anh ấy món quà của lời tiên tri, lyre, vv; nhưng Iapyx, muốn kéo dài cuộc đời của cha mình, ưa thích nghệ thuật chữa lành yên tĩnh hơn cho tất cả những người khác.
 +</​p><​p>​ Virgil <i> Aeneid </i> (XII: 391–402) liên quan đến Iapyx là người chữa trị của Aeneas trong Chiến tranh Trojan và sau đó trốn sang Ý sau chiến tranh, thành lập Apulia.
 +</p>
  
 +<p> Gốc của ông không rõ ràng. Anh ta là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ một con trai của Iasus, <sup id="​cite_ref-Smith_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ hoặc </li>
 +<li> con trai của Lycaon, mà sẽ làm cho anh ta anh trai của Daunius và Peucetius (người đã đi như là nhà lãnh đạo của một thuộc địa đến Ý), <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ hoặc </li>
 +<li> một Cretan, từ đó người Cretans di cư đến Ý bắt nguồn từ tên của Iapyges, hoặc </​li></​ul><​ul><​li>​ là con trai của Daedalus, hoặc là:
 +<​ul><​li>​ bởi vợ ông, do đó biến ông thành anh trai của Icarus, <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </li>
 +<li> bởi một phụ nữ Cretan khác. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_use">​ Sử dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Iapyx cũng là tên của một vị thần gió Hy Lạp nhỏ, gió tây bắc hoặc tây-tây bắc. Virgil liên hệ Iapyx này với cơn gió mang ngôi nhà Cleopatra đang chạy trốn đến Ai Cập sau khi cô thua trận chiến Actium. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181101154432
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.156 seconds
 +Preprocessor visited node count: 747/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 7810/​2097152 bytes
 +Template argument size: 135/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 4058/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.55 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 126.156 ​     1 -total
 + ​85.03% ​ 107.273 ​     1 Template:​Reflist
 + ​74.90% ​  ​94.487 ​     1 Template:​SmithDGRBM
 + ​69.84% ​  ​88.111 ​     1 Template:​Cite_DGRBM
 + ​63.53% ​  ​80.150 ​     1 Template:​Cite_encyclopedia
 + ​14.91% ​  ​18.814 ​     1 Template:​Greek-myth-stub
 + ​13.74% ​  ​17.335 ​     1 Template:​Asbox
 +  1.38%    1.739      1 Template:​Main_other
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​84260-0!canonical and timestamp 20181101154432 and revision id 861685292
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
iapyx-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)