User Tools

Site Tools


iao-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iao-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​ 
 + <​p>​ Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí </​p>​ 
 +Chuyển đến điều hướng 
 +Chuyển đến tìm kiếm 
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​ 
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ iao </​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Iao </b> có thể ám chỉ: 
 +</​p>​ 
 +<​ul><​li><​i>​ IAO </i> (album), album của nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng John Zorn </​li>​ 
 +<li> Iao (Ngộ đạo), một cung điện tương ứng với sao Mộc </​li>​ 
 +<li> Nhà hát Iao, một nhà hát ở Wailuku, Hawaii </​li>​ 
 +<li> Iao Valley, một điểm du lịch ở Maui, Hawaii </​li>​ 
 +<li> Sân bay Sayak (mã IATA: IAO), còn được gọi là Sân bay Siargao, ở Surigao del Norte, Philippines </​li>​ 
 +<li> <span lang="​grc"​ title="​Ancient Greek language text">​ ιαω </​span>​một dạng Hy Lạp sớm của tetragrammaton,​ hoặc tên của Thiên Chúa </​li></​ul><​p><​b>​ IAO </b> có thể phù hợp cho: 
 +</​p>​ 
 +<​ul><​li>​ Hiệp hội các nhà khoa học thành lập </​li>​ 
 +<li> Đài quan sát thiên văn Ấn Độ, nhà kính thiên văn cao nhất thế giới </​li>​ 
 +<li> Văn phòng nhận thức thông tin, một chi nhánh của Cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng Mỹ (DARPA) </​li>​ 
 +<li> Ý kiến ​​- IAO hoặc các biến tâm lý học </​li>​ 
 +<li> Viện hàn lâm quốc tế, một trường quốc tế đào tạo về khoa xương </​li>​ 
 +<li> Tổ chức công nhận quốc tế </​li>​ 
 +<li> Olympic Thiên văn học quốc tế, cuộc thi thiên văn học cho học sinh trung học </​li>​ 
 +<li> , một tổ chức của các nghị sĩ của Giáo hội Chính Thống Đông </​li>​ 
 +<li> Institut d&#​39;​Asie Orientale (19459013) Lyons Viện Nghiên cứu Đông Á </​i>​),​ một trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và con người tại Đại học Lumière-Lyon 2 và Institut d&#​39;​études politiques de Lyon </​li>​ 
 +<li> Viện Nghệ thuật và Olfaction, một tổ chức phi lợi nhuận </​li>​ 
 +<li> Istituto a gronomico per l&#​39;​oltremare (Viện nông học hải ngoại), cơ quan khoa học và kỹ thuật của Bộ Ngoại giao Ý </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1329 
 +Cached time: 20181115121124 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.200 seconds 
 +Real time usage: 0.265 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 1271/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 5303/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 991/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 15/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.142/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 8.97 MB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 249.407 ​     1 -total 
 + ​60.68% ​ 151.335 ​     1 Template:​Lang 
 + ​29.02% ​  ​72.382 ​     1 Template:​Disambiguation 
 + ​18.70% ​  ​46.636 ​     1 Template:​Dmbox 
 + ​10.23% ​  ​25.503 ​     1 Template:​Wiktionary 
 +  8.95%   ​22.325 ​     1 Template:​Sister_project 
 +  8.15%   ​20.320 ​     1 Template:​Category_handler 
 +  7.69%   ​19.186 ​     1 Template:​Side_box 
 +  7.36%   ​18.355 ​     1 Template:​Main_other 
 +  6.10%   ​15.221 ​     2 Template:​Title_disambig_text 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96390-0!canonical and timestamp 20181115121124 and revision id 868945771 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  
 +  
 + </​div></​pre>​ 
 +<​br>​ 
 + </​HTML> ​
iao-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)